Algemene Voorwaarden Beachrun

De Beachruns (Scheveningen en Noordwijk) zijn zowel een wedstrijd als een recreatieve prestatieloop. Er zal gelopen worden op het niveau van recreanten tot aan de profs.

De organisatie zal de veiligheid van haar deelnemers proberen te garanderen door het geven van adviezen en de ondersteuning van personen op het gebied van verkeer, veiligheid, techniek en gezondheid. Aangezien elke deelnemer verantwoordelijk is voor zijn eigen materiaal en gedrag vragen wij u onderstaande goed door te lezen alvorens u in te schrijven voor de Beachruns.

1 Algemene voorwaarden

 • 1.1 De deelnemer jonger dan 18 jaar mag alleen deelnemen op verantwoordelijkheid van zijn of haar ouders/ verzorgers. (Toestemmingsformulier aan te vragen via info@exventure.nl; getekend inleveren bij registratie)
 • 1.2 De deelnemer gaat bij deelname akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video ed. voor promotionele doeleinde van de organisatie, zijnde Stichting Endurance Sports, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 • 1.3 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand die op een beveiligde server staat. Door deel te nemen aan het evenement verleent de deelnemer, mits bij inschrijven aangegeven, toestemming aan de organisatie tot het gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemers.
 • 1.4 De deelnemer gaat bij inschrijving akkoord tot openbaarmaking van zijn naam in startlijsten en wedstrijdresultaten als in publicaties op internet, dagbladen en tijdschriften.

2 Verklaring Deelnemer

Door in te schrijven voor de Beachruns verklaart de  deelnemer het volgende:

 • 2.1 De deelnemer is zich ervan bewust dat deelname  geheel op eigen risico is.
 • 2.2 De deelnemer is ervan op de hoogte dat er op een niet afgesloten parcours wordt gelopen en zal overige strandbezoekers respecteren.
 • 2.3 De deelnemer zal milieu en natuur respecteren, afval wordt dus meegenomen (verpakkingen/flesjes etc).
 • 2.4 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 • 2.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • 2.6 De deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid verkeert.
 • 2.7 De deelnemer is voorbereid voor zijn/haar eigen veiligheid en neemt een regenponcho of isolatiedeken en een bidon mee.
 • 2.8 De deelnemer heeft de deelnemersbrief gelezen en zal zich houden aan de benoemde punten.

3 Aansprakelijkheid van de organisatie

 • 3.1 De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële of immateriële  schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers of hun supporters.
 • 3.2 De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht aangepast of afgelast moet worden.

4 Deelname annuleren

 • 4.1 Bij annulering tot 2 weken voor het evenement, krijgt de deelnemer zijn inschrijfgeld minus €2,50 administratie kosten terug gestort.
 • 4.2 Binnen twee weken voor het evenement kan een deelname niet meer geannuleerd worden. Wel kan het startnummer worden overgedragen. Dit in overleg met de organisatie
 • 4.3 Als de wedstrijd door de organisatie uit overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden

5 Wedstrijdregels

 • 5.1 De deelnemer dient het startnummer met chip op de juiste plaats te bevestigen . Indien dit niet op de juiste manier bevestigd is, kan de deelnemer niet deelnemen aan de wedstrijd. Ook is het verboden sponsorlogo’s van het nummer af te knippen/ om te vouwen.
 • 5.2 De deelnemer dient zich op te stellen in het juiste startvak.  Dit staat aangegeven door middel van stuurbord nummers bij de ingangen van de startvakken.
 • 5.3 Startvakken mogen alleen betreden worden via de aangegeven ingangen vanaf de aangegeven tijden.
 • 5.4 De deelnemers worden geacht het parcours te kennen als ook de bewegwijzering te herkennen. Verkeerd lopen is steeds op eigen verantwoordelijkheid en kan niet op de organisatie worden verhaald.
 • 5.5 Alleen deelnemers die het gehele parcours hebben afgelegd worden in de uitslag opgenomen.
 • 5.6 Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de reddingsbrigade en de organisatie opvolgen.
 • 5.7 Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • 5.8 De organisatie mag een deelnemer deelname ontzeggen wanneer de deelnemer zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief gedraagt.
 • 5.9 De organisatie mag op grond van medische overwegingen een deelnemer uit de wedstrijd halen.
 • 5.10 De organisatie kan de uitslag  tot een week na het evenement wijzigen na het constateren van onjuistheden.
 • 5.11 Een toegekende (geld) prijs dient door de deelnemer op de wedstrijddag na de prijsuitreiking te worden opgehaald.
 • 5.12 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Thema door Anders Norén